Strona główna

Harmonogram realizacji projektu

Data dodania: kwi 05 2012

KWIECIEŃ 2012:

Do dnia 18 kwietnia 2012 r. – złożenie przez dyrektorów do organów prowadzących wniosków dotyczących udziału w programie.

Do dnia 30 kwietnia 2012 r. – złożenie do wojewodów przez organy prowadzące wniosków o udzielenie wsparcia finansowego.

MAJ 2012:

Do 14 maja 2012 r. – kwalifikacja wniosków przez wojewodów i przekazanie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, informacji o łącznej wysokości przyznanych kwot wsparcia finansowego, wraz z kopią protokołów z postępowania kwalifikacyjnego.

Do 21 maja 2012 r. – wystąpienie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o uruchomienie środków budżetu państwa zaplanowanych w rezerwie celowej w podziale na poszczególne województwa, zawierającym propozycję podziału środków pomiędzy poszczególne województwa.

Do 21 maja 2012 r. – przedłożenie do ministra właściwego do spraw finansów publicznych przez wojewodów wniosków o zwiększenie budżetu, z podaniem klasyfikacji budżetowej.

GRUDZIEŃ 2012:

Do 31 grudnia 2012 r.- wykorzystanie przez organy prowadzące wsparcia finansowanego i zakup wszystkich cyfrowych pomocy dydaktycznych.

STYCZEŃ 2013:

Do 15 stycznia 2013 r. – rozliczenie dotacji przez organy prowadzące.

CZERWIEC 2013:

Do 10 czerwca 2013r. – przekazanie przez szkoły – organom sprawozdań z realizacji zadań polegających na wdrożeniu TIK w proces nauczania, określonych w pkt VI.3 programu.

Do 30 czerwca 2013r. – przekazanie wojewodzie przez organy prowadzące sprawozdań z realizacji programu.

LIPIEC 2013:

Do 15 lipca 2013 r. – przekazanie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania sprawozdań przez wojewodow.

SIERPIEŃ 2013:

Do 31 sierpnia 2013 r. – analiza i ocena efektów realizacji programu.

Zachęcamy do odwiedzenia strony Cyfrowa Szkoła MEN.